Mosèyêer Filip WEDRAOG sên wa n na n maneg n siglg WOGDG Tiugung RO-KÂSENGA zâab tùùma, b tagsa kiris neb nins sên dàt b Rogem-n-mik naama yelle, n yet tà segdame tà b paam pèrètr dâmb sôngre la sulli, n tôog n ges b têeba vààm la b têeba tùùmd yelle naama rààb pùgê. Rê n so tà b yeel tà Kààre dâmba wilg b parwaasê kiris neb nins sên dàt b rogem-n-mik naamâ tà sên dat-ba bà b wa tà b seg taab papa Zâ-Poll II zakê wâ Tangê yùùm saar kiuug daar piig la nii soaba. La nanaams pisyopoe la zak sàd sak n waa sèkâ tà Mosèyêer kô b koèèga, tà labe Zâ Emanuwèll Konvolb yaool n na n sôs ne-ba n wilg Sebr Sông sên yet bûmb ninga naama wèèngê. Dê poore Mosèyêer maana mees n kô-ba.

Nanaamsâ sûur yàà noog wùsgo tà b yâk taoor dâmb a naase la b kàs taab sèka Yagem Dîm-poak a Maryam Tânga zugu, tùùlg kiuug (Mars) daar piisi la a naas soaba.

Labe Zâ Emanuwèll Konvolbo

Pin It

Liturgie

Aujourd'hui : jeudi 15 avril 2021 - Le jeudi de la 2e semaine de Pâques
Saint(s) du jour : St Patern d'Avranches, évêque (+ v. 565)

Voir les lectures du jour

Suivez-nous sur Facebook

Les derniers tweets du Pape François

(C) 2012-2019 Catholique.bf - Tous les droits réservés.